פרקי אבות בפונטיקה

קריאה לפני פרקי אבות

Kol yisra'el yesh lahem chelek la'olam habba, shenne'emar. Ve'ammech kullam tzaddikim le'olam yireshu aretz netzer matta'ai ma'aseh yadai lehitpa'er.פרקי אבות: פרק א

פרקי אבות: פרק א - משנה א

Mosheh kibbel torah missinai, umesarah lihoshua', vihoshua lizkenim, uzekenim linvi'im, unevi'im mesaruha le'anshei cheneset haggedolah. Hem ameru sheloshah devarim. Hevu metunim baddin, veha'amidu talmidim harbeh, va'asu seyag lattorah.

פרקי אבות: פרק א - משנה ב

Shim'on hatzaddik hayah misheyarei cheneset haggedolah. Hu hayah omer. Al sheloshah devarim ha'olam omed, al hattorah ve'al ha'avodah ve'al gemilut chasadim.

פרקי אבות: פרק א - משנה ג

Antigenos ish socho kibbel mishim'on hatzaddik. Hu hayah omer. Al tihyu cha'avadim hamshammeshin et harav al menat lekabbel peras, ella hevu cha'avadim hamshammeshin et harav shello al menat lekabbel peras, vihi mora shamayim aleichem.

פרקי אבות: פרק א - משנה ד

Yosei ben yo'ezer ish tzeredah veyosei ben yochanan ish yerushalayim kibbelu mehem. Yosei ven yo'ezer ish tzeredah omer. Yehi veitecha beit va'ad lachachamim, vehevei mit'abbek ba'afar ragleihem, vehevei shoteh vatzama et divreihem.פרקי אבות: פרק א - משנה ה

Yosei ben yochanan ish yerushalayim omer. Yehi veitecha patuach lirvachah, veyihyu aniyim benei veitecha, ve'al tarbeh sichah im ha'ishah. Be'ishto ameru, kal vachomer be'eshet chavero. Mikkan ameru chachamim, kol zeman she'adam marbeh sichah im ha'ishah, gorem ra'ah le'atzmo, uvotel middivrei torah, vesofo yoresh geihinnam.

פרקי אבות: פרק א - משנה ו

Yehoshua ben perachyah venitta ha'arbeli kibbelu mehem. Yehoshua ben perachyah omer. Aseh lecha rav, ukeneh lecha chaver, vehevei dan et chol ha'adam lechaf zechut.

פרקי אבות: פרק א - משנה ז

Nitta ha'arbeli omer. Harchek mishachen ra', ve'al titchabber larasha', ve'al titya'esh min happur'anut.

פרקי אבות: פרק א - משנה ח

Yehudah ven tabba veshim'on ben shatach kibbelu mehem. Yehudah ben tabba omer, al ta'as atzmecha ke'orechei haddayanin. Uchesheyihyu ba'alei dinin omedim lefaneicha, yihyu ve'eineicha kirsha'im. Ucheshenniftarim millefaneicha, yihyu ve'einecha kezakka'in, keshekkibbelu aleihem et haddin.פרקי אבות: פרק א - משנה ט

Shim'on ben shatach omer, hevei marbeh lachakor et ha'edim, vehevei zahir bidvareicha, shemma mittocham yilmedu leshakker.

פרקי אבות: פרק א - משנה י

Shema'yah ve'avtalyon kibbelu mehem. Shema'yah omer. Ehov et hammelachah, usena et harabbanut, ve'al titvadda larashut.

פרקי אבות: פרק א - משנה יא

Avtalyon omer. Chachamim, hizzaharu bedivreichem, shemma tachovu chovat galut vetiglu limkom mayim hara'im, veyishtu hattalmidim habba'im achareichem veyamutu, venimtza shem shamayim mitchallel.

פרקי אבות: פרק א - משנה יב

Hillel veshamma kibbelu mehem. Hillel omer. Hevei mittalmidav shel aharon, ohev shalom verodef shalom, ohev et habberiyot umekarevan lattorah.פרקי אבות: פרק א - משנה יג

Hu hayah omer. Negad shema, avad shemeh. Udela mosif, yaseif. Udela yaleif, ketala chayav. Ude'ishtammesh betagga, cholaf.

פרקי אבות: פרק א - משנה יד

Hu hayah omer, im ein ani li, mi li. Ucheshe'ani le'atzmi, mah ani. Ve'im lo achshav, eimatai.

פרקי אבות: פרק א - משנה טו

Shamma omer. Aseh toratecha keva. Emor me'at va'aseh harbeh, vehevei mekabbel et kol ha'adam besever panim yafot.

פרקי אבות: פרק א - משנה טז

Rabban gamli'el hayah omer. Aseh lecha rav, vehistallek min hassafek, ve'al tarbeh le'asser omadot.פרקי אבות: פרק א - משנה יז

Shim'on beno omer. Kol yamai gadalti vein hachachamim, velo matzati lagguf tov ella shetikah. Velo hammidrash hu ha'ikkar, ella hamma'aseh. Vechol hammarbeh devarim, mevi chet.

פרקי אבות: פרק א - משנה יח

Rabban shim'on ben gamli'el omer. Al sheloshah devarim ha'olam omed, al haddin ve'al ha'emet ve'al hashalom, shenne'emar (zchrh ch) emet umishpat shalom shiftu besha'areichem.

פרקי אבות: פרק ב

פרקי אבות: פרק ב - משנה א

Rabbi omer. Eizohi derech yesharah sheyavor lo ha'adam, kol shehi tif'eret le'oseiha vetif'eret lo min ha'adam. Vehevei zahir bemitzvah kallah kevachamurah, she'ein attah yodea mattan secharan shel mitzvot. Vehevei mechashev hefsed mitzvah keneged secharah, vschar averah keneged hefsedah. Vehistakkel bishloshah devarim ve'i attah va lidei averah - da mah lema'lah mimmecha, ayin ro'ah ve'ozen shoma'at, vechol ma'aseicha bassefer nichtavin.

פרקי אבות: פרק ב - משנה ב

Rabban gamli'el beno shel rabbi yehudah hannasi omer. Yafeh talmud torah im derech eretz, sheyegi'at sheneihem meshakkachat avon. Vechol torah she'ein immah melachah, sofah betelah vegoreret avon. Vechol ha'amelim im hatzibbur, yihyu amelim immahem leshem shamayim, shezzechut avotam mesaye'atan vetzidkatam omedet la'ad. Ve'attem, ma'aleh ani aleichem sachar harbeh ke'illu asitem.פרקי אבות: פרק ב - משנה ג

Hevu zehirin barashut, she'ein mekarevin lo la'adam ella letzorech atzman. Nir'in ke'ohavin bish'at hana'atan. Ve'ein omedin lo la'adam bish'at dochoko.

פרקי אבות: פרק ב - משנה ד

Hu hayah omer. Aseh retzono kirtzonecha, kedei sheya'aseh retzonecha kirtzono. Battel retzonecha mippenei retzono, kedei sheyevattel retzon acherim mippenei retzonecha. Hillel omer. Al tifrosh min hatzibbur, ve'al ta'amen be'atzmach ad yom motach, ve'al tadin et chaverach ad shettaggia limkomo, ve'al tomar davar she'i efshar lishmoa shessofo lehishama. Ve'al tomar lichshe'eppaneh eshneh, shemma lo tippaneh.

פרקי אבות: פרק ב - משנה ה

Hu hayah omer. Ein bor yerei chet, velo am ha'aretz chasid, velo habbayshan lamed, velo hakkappedan melammed, velo chol hammarbeh vischorah machkim. Vvimkom she'ein anashim, hishtaddel lihyot ish.

פרקי אבות: פרק ב - משנה ו

Af hu ra'ah gulgolet achat shetzafah al penei hammayim. Amar (lah). Al da'atefet, atfuch. Vesof metayefayich yetufun.פרקי אבות: פרק ב - משנה ז

Hu hayah omer. Marbeh vasar marbeh rimmah. Marbeh nechasim, marbeh de'agah. Marbeh nashim, marbeh cheshafim. Marbeh shefachot, marbeh zimmah. Marbeh avadim, marbeh gazel. Marbeh torah, marbeh chayim. Marbeh yeshivah, marbeh chochmah. Marbeh etzah, marbeh tevunah. Marbeh tzedakah, marbeh shalom. Kanah shem tov, kanah le'atzmo. Kanah lo divrei torah, kanah lo chayei ha'olam habba.

פרקי אבות: פרק ב - משנה ח

Rabban yochanan ben zakka kibbel mehillel umishamma. Hu hayah omer. Im lamadta torah harbeh, al tachazik tovah le'atzmach, ki lechach notzareta. Chamishah talmidim hayu lo lerabban yochanan ben zakka, ve'ellu hen. Rabbi eli'ezer ben hurkenos, verabbi yehoshua ben chananyah, verabbi yosei hakkohen, verabbi shim'on ben netan'el, verabbi el'azar ben arach. Hu hayah moneh shevachan. Rabbi eli'ezer ben hurkenos, bor sud she'eino me'abbed tippah. Rabbi yehoshua ben chananyah, ashrei yoladto. Rabbi yosei hakkohen, chasid. Rabbi shim'on ben netan'el, yerei chet. Verabbi el'azar ben arach, ma'yan hammitgabber. Hu hayah omer. Im yihyu chol chachmei yisra'el bechaf mozenayim, ve'eli'ezer ben hurkenos bechaf sheniyah, machria et kullam. Abba sha'ul omer mishemo. Im yihyu chol chachmei yisra'el bechaf mozenayim verabbi eli'ezer ben hurkenos af immahem, verabbi el'azar ben arach bechaf sheniyah, machria et kullam.

פרקי אבות: פרק ב - משנה ט

Amar lahem. Tze'u ure'u eizohi derech yesharah sheyidbak bah ha'adam. Rabbi eli'ezer omer, ayin tovah. Rabbi yehoshua omer, chaver tov. Rabbi yosei omer, shachen tov. Rabbi shim'on omer, haro'eh et hannolad. Rabbi el'azar omer, lev tov. Amar lahem, ro'eh ani et divrei el'azar ben arach middivreichem, shebbichlal devarav divreichem. Amar lahem. Tze'u ure'u eizohi derech ra'ah sheyitrachek mimmennah ha'adam. Rabbi eli'ezer omer, ayin ra'ah. Rabbi yehoshua omer, chaver ra. Rabbi yosei omer, shachen ra. Rabbi shim'on omer, halloveh ve'eino meshallem. Echad halloveh min ha'adam, keloveh min hammakom baruch hu, shenne'emar (t'hlm lz) loveh rasha velo yeshallem, vetzaddik chonen venoten. Rabbi el'azar omer, lev ra. Amar lahem, ro'eh ani et divrei el'azar ben arach middivreichem, shebbichlal devarav divreichem.

פרקי אבות: פרק ב - משנה י

Hem ameru sheloshah devarim. Rabbi eli'ezer (ben hurkenos) omer. Yehi chevod chaverach chaviv aleicha keshellach, ve'al tehi noach lich'os. Veshuv yom echad lifnei mitatach. Vehevei mitchammem keneged uran shel chachamim, vehevei zahir begachaltan shello tikkaveh, shenneshichatan neshichat shu'al, va'akitzatan akitzat akrav, ulechishatan lechishat saraf, vechol divreihem kegachalei esh.פרקי אבות: פרק ב - משנה יא

Rabbi yehoshua (ben chananyah) omer, ayin hara', veyetzer hara', vesin'at habberiyot, motzi'in et ha'adam min ha'olam.

פרקי אבות: פרק ב - משנה יב

Rabbi yosei (hakkohen) omer, yehi mamon chaverach chaviv aleicha keshellach. Vehatken atzmach lilmod torah, she'einah yerushah lach. Vechol ma'aseicha yihyu leshem shamayim.

פרקי אבות: פרק ב - משנה יג

Rabbi shim'on (ben netan'el) omer. Hevei zahir bikri'at shema (uvitfillah). Ucheshe'attah mitpallel, al ta'as tefillatecha keva', ella rachamim vetachanunim lifnei hammakom baruch hu, shenne'emar (vl v) ki channun verachum hu erech appayim verav chesed venicham al hara'ah. Ve'al tehi rasha bifnei atzmach.

פרקי אבות: פרק ב - משנה יד

Rabbi el'azar (ben arach) omer, hevei shakud lilmod torah, veda mah shettashiv la'appikoros. Veda lifnei mi attah amel. Vene'eman hu ba'al melachtecha sheyeshallem lach sechar pe'ullatach.פרקי אבות: פרק ב - משנה טו

Rabbi tarfon omer. Hayom katzer vehammelachah merubbah, vehappo'alim atzelim, vehassachar harbeh, uva'al habbayit dochek.

פרקי אבות: פרק ב - משנה טז

Hu hayah omer. Lo aleicha hammelachah ligmor, velo attah ven chorin libbatel mimmennah. Im lamadta torah harbeh, notenim lach sachar harbeh. Vene'eman hu ba'al melachtecha sheyeshallem lach sechar pe'ullatach. Veda', mattan secharan shel tzaddikim le'atid lavo.

פרקי אבות: פרק ג

פרקי אבות: פרק ג - משנה א

Akavya ben mahalal'el omer. Histakkel bishloshah devarim ve'ein attah ba lidei averah. Da', me'ayin bata ule'an attah holech velifnei mi attah atid litten din vecheshbon. Me'ayin bata - mittippah seruchah, ule'an attah holech - limkom afar rimmah vetole'ah, velifnei mi attah atid litten din vecheshbon - lifnei melech malchei hammelachim hakkadosh baruch hu.

פרקי אבות: פרק ג - משנה ב

Rabbi chanina segan hakkohanim omer. Hevei mitpallel vishlomah shel malchut, she'ilmalei mora'ah, ish et re'ehu chayim bela'o. Rabbi chananya ben teradyon omer. Shenayim sheyoshevin ve'ein beineihen divrei torah, harei zeh moshav letzim, shenne'emar (t'hlm ), uvemoshav letzim lo yashav. Aval shenayim sheyoshevin veyesh beineihem divrei torah, shechinah sheruyah beineihem, shenne'emar (mlch g), az nidberu yir'ei hashem ish el re'ehu vayakshev hashem vayishma vayikkatev sefer zikkaron lefanav leyir'ei hashem ulechoshevei shemo. Ein li ella shenayim. Minnayin she'afillu echad sheyoshev ve'osek battorah, shehakkadosh baruch hu kovea lo sachar, shenne'emar (chh g, ), yeshev badad veyiddom ki natal alav.פרקי אבות: פרק ג - משנה ג

Rabbi shim'on omer. Sheloshah she'achelu al shulchan echad velo ameru alav divrei torah, ke'illu achelu mizzivchei metim, shenne'emar (sh'h, chch), ki chol shulchanot male'u ki tzo'ah beli makom. Aval sheloshah she'achelu al shulchan echad ve'ameru alav divrei torah, ke'illu achelu mishulchano shel makom baruch hu, shenne'emar (chzkl m), vaydabber elai zeh hashulchan asher lifnei Hachem.

פרקי אבות: פרק ג - משנה ד

Rabbi chanina ben chachina omer. Hanne'or ballaylah vehammehallech badderech yechidi vehammefanneh libbo levattalah, harei zeh mitchayev benafsho.

פרקי אבות: פרק ג - משנה ה

Rabbi nechuneya ben hakkaneh omer. Kol hammekabbel alav ol torah , ma'avirin mimmennu ol malchut ve'ol derech eretz. Vechol happorek mimmennu ol torah, notenin alav ol malchut ve'ol derech eretz.

פרקי אבות: פרק ג - משנה ו

Rabbi chalafta ben dosa ish kefar chananyah omer. Asarah sheyoshevin ve'osekin battorah, shechinah sheruyah beineihem, shenne'emar (t'hlm fv), elohim nitzav ba'adat el. Uminnayin afillu chamishah, shenne'emar ('mvs t), va'aguddato al eretz yesadah. Uminnayin afillu sheloshah, shenne'emar (t'hlm fv), bekerev elohim yishpot. Uminnayin afillu shenayim, shenne'emar (mlch g), az nidberu yir'ei h\ ish el re'ehu vayakshev h\ vayishma vego\. Uminnayin afillu echad, shenne'emar (shmvt ch), bechol hammakom asher azkir et shemi avo eleicha uverachticha.פרקי אבות: פרק ג - משנה ז

Rabbi el'azar ish bartota omer. Ten lo mishello, she'attah veshellecha shello. Vechen bedavid hu omer (dh\", cht) ki mimmecha hakkol umiyadecha natannu lach. Rabbi shim'on omer. Hammehallech badderech veshoneh umafsik mimmishenato ve'omer, mah na'eh ilan zeh umah na'eh nir zeh, ma'aleh alav hakkatuv ke'illu mitchayev benafsho.

פרקי אבות: פרק ג - משנה ח

Rabbi doseta berabbi yanna mishum rabbi me'ir omer. Kol hashocheach davar echad mimmishenato, ma'aleh alav hakkatuv ke'illu mitchayev benafsho, shenne'emar (dvrm d), rak hishamer lecha ushemor nafshecha me'od pen tishkach et haddevarim asher ra'u eineicha. Yachol afillu takefah alav mishenato, talmud lomar (shm,) ufen yasuru millevavecha kol yemei chayeicha, ha eino mitchayev benafsho ad sheyeshev visirem millibbo.

פרקי אבות: פרק ג - משנה ט

Rabbi chanina ben dosa omer. Kol sheyir'at chet'o kodemet lechachemato, chachemato mitkayemet. Vechol shechachemato kodemet leyir'at chet'o, ein chachemato mitkayemet. Hu hayah omer, kol shemma'asav merubbin mechachemato, chachemato mitkayemet. Vechol shechachemato merubbah mimma'asav, ein chachemato mitkayemet.

פרקי אבות: פרק ג - משנה י

Hu hayah omer. Kol sheruach habberiyot nochah heimennu, ruach hammakom nochah heimennu. Vechol she'ein ruach habberiyot nochah heimennu , ein ruach hammakom nochah heimennu. Rabbi dosa ben harkinas omer. Shenah shel shacharit, veyayin shel tzohorayim, vesichat hayladim, vishivat battei chenesiyot shel ammei ha'aretz, motzi'in et ha'adam min ha'olam.פרקי אבות: פרק ג - משנה יא

Rabbi el'azar hammoda'i omer, hammechallel et hakkodashim, vehammevazzeh et hammo'adot, vehammalbin penei chavero barabbim, vehammefer berito shel avraham avinu alav hashalom, vehammegalleh fanim battorah shello kahalachah, af al pi sheyesh beyado torah uma'asim tovim, ein lo chelek la'olam habba.

פרקי אבות: פרק ג - משנה יב

Rabbi yishma'el omer. Hevei kal larosh venoach lattishchoret, vehevei mekabbel et kol ha'adam besimchah.

פרקי אבות: פרק ג - משנה יג

Rabbi akiva omer. Sechok vekallut rosh, meregilin le'ervah. Masoret, seyag lattorah. Ma'asrot, seyag la'osher. Nedarim, seyag lifrishut. Seyag lachachemah, shetikah.

פרקי אבות: פרק ג - משנה יד

Hu hayah omer. Chaviv adam shennivra betzelem. Chibbah yeterah noda'at lo shennivra betzelem, shenne'emar (vrsht t), ki betzelem elohim asah et ha'adam. Chavivin yisra'el shennikre'u banim lammakom. Chibbah yeterah noda'at lahem shennikre'u banim lammakom, shenne'emar (dvrm d), banim otam laHachem eloheichem. Chavivin yisra'el, shennittan lahem keli chemdah. Chibbah yeterah noda'at lahem shennittan lahem keli chemdah shebbo nivra ha'olam, shenne'emar (mshl d), ki lekach tov natatti lachem, torati el ta'azovu.פרקי אבות: פרק ג - משנה טו

Hakkol tzafui, vehareshut netunah, uvetuv ha'olam niddon. Vehakkol lefi rov hamma'aseh.

פרקי אבות: פרק ג - משנה טז

Hu hayah omer. Hakkol natun be'eravon, umetzudah perusah al kol hachayim. Hachanut petuchah, vehachenvani makkif, vehappinkas patuach, vehayad kotevet, vechol harotzeh lilvot yavo veyilveh, vehaggabba'im machzirim tadir bechol yom, venifra'in min ha'adam midda'to veshello midda'to, veyesh lahem al mah sheyismochu, vehaddin din emet, vehakkol metukkan lis'uddah.

פרקי אבות: פרק ג - משנה יז

Rabbi el'azar ben azaryah omer. Im ein torah, ein derech eretz. Im ein derech eretz, ein torah. Im ein chochmah, ein yir'ah. Im ein yir'ah, ein chochmah. Im ein binah, ein da'at. Im ein da'at, ein binah. Im ein kemach, ein torah. Im ein torah, ein kemach. Hu hayah omer. Kol shechachemato merubbah mimma'asav, lemah hu domeh, le'ilan she'anafav merubbin vesharashav mu'atin, veharuach ba'ah ve'okarto vehofecheto al panav, shenne'emar (rmh, z), vehayah ke'ar'ar ba'aravah velo yir'eh ki yavo tov veshachan charerim bammidbar eretz melechah velo teshev. Aval kol shemma'asav merubbin mechachemato, lemah hu domeh, le'ilan she'anafav mu'atin vesharashav merubbin, she'afillu kol haruchot shebba'olam ba'ot venoshevot bo ein mizzizin oto mimmekomo, shenne'emar (shm), vehayah ke'etz shatul al mayim ve'al yuval yishlach sharashav velo yir'eh ki yavo chom, vehayah alehu ra'anan, uvishnat batzoret lo yid'ag, velo yamish me'asot peri.

פרקי אבות: פרק ג - משנה יח

Rabbi eli'ezer ben chisma omer, kinnin ufitchei niddah, hen hen gufei halachot. Tekufot vegimatreya'ot, parpera'ot lachachemah.פרקי אבות: פרק ד

פרקי אבות: פרק ד - משנה א

Ben zoma omer. Eizehu chacham? hallomed mikkol adam, shenne'emar. (t'hlm kt, tzt) mikkol melammedai hiskalti ki edevoteicha sichah li. Eizehu gibbor? hakkovesh et yitzro, shenne'emar. (mshl tz, lv) tov erech appayim miggibbor umoshel berucho milloched ir. Eizehu ashir? hassameach bechelko, shenne'emar. (t'hlm kchch, v) yegia kappeicha ki tochel ashreicha vetov lach. Ashreicha, ba'olam hazzeh. Vtov lach, la'olam habba. Eizehu mechubbad? hamchabbed et habberiyot, shenne'emar. (sh\" v, l) ki mechabbedai achabbed uvozai yekalu.

פרקי אבות: פרק ד - משנה ב

Ben azza omer. Hevei ratz lemitzvah kallah (kevachamurah), uvoreach min ha'averah. Shemmitzvah goreret mitzvah, va'averah goreret averah. Shessechar mitzvah, mitzvah. Usechar averah, averah.

פרקי אבות: פרק ד - משנה ג

Hu hayah omer. Al tehi vaz lechol adam, ve'al tehi maflig lechol davar, she'ein lecha adam she'ein lo sha'ah ve'ein lecha davar she'ein lo makom.

פרקי אבות: פרק ד - משנה ד

Rabbi levitas ish yavneh omer. Me'od me'od hevei shefal ruach, shettikvat enosh rimmah. Rabbi yochanan ben beroka omer. Kol hamchallel shem shamayim basseter, nifra'in mimmennu vaggalui. Echad shogeg ve'echad mezid bechillul hashem.פרקי אבות: פרק ד - משנה ה

Rabbi yishma'el (beno) omer. Hallomed torah al menat lelammed, maspikin beyado lilmod ulelammed. Vehallomed al menat la'asot, maspikin beyado lilmod ulelammed lishmor vela'asot. Rabbi tzadok omer. Al ta'asem atarah lehitgaddel bahem, velo kardom lachpor bahem. Vechach hayah hillel omer, ude'ishtammesh betagga, cholaf. Ha lamadta, kol hanneheneh middivrei torah, notel chayav min ha'olam.

פרקי אבות: פרק ד - משנה ו

Rabbi yosei omer. Kol hamchabbed et hattorah, gufo mechubbad al habberiyot. Vechol hamchallel et hattorah, gufo mechullal al habberiyot.

פרקי אבות: פרק ד - משנה ז

Rabbi yishma'el beno omer. Hachosech atzmo min haddin, porek mimmennu eivah vegazel ushevu'at shav. Vehaggas libbo vehora'ah, shoteh rasha vegas ruach.

פרקי אבות: פרק ד - משנה ח

Hu hayah omer. Al tehi dan yechidi, she'ein dan yechidi ella echad. Ve'al tomar kabbelu da'ti, shehen rasha'in velo attah.פרקי אבות: פרק ד - משנה ט

Rabbi yonatan omer. Kol hamkayem et hattorah me'oni, sofo lekayemah me'osher. Vechol hamvattel et hattorah me'osher, sofo levattelah me'oni.

פרקי אבות: פרק ד - משנה י

Rabbi me'ir omer. Hevei mema'et ba'esek, va'asok battorah. Vehevei shefal ruach bifnei chol adam. Ve'im bittalta min hattorah, yesh lecha betelim harbeh kenegdach. Ve'im amalta vattorah, yesh (lo) sachar harbeh litten lach.

פרקי אבות: פרק ד - משנה יא

Rabbi eli'ezer ben ya'akov omer. Ha'oseh mitzivah achat, koneh lo feraklit echad. Veha'over averah achat, koneh lo katteigor echad. Teshuvah uma'asim tovim, kitris bifnei happur'anut. Rabbi yochanan hassandelar omer. Kol kenesiyah shehi leshem shamayim, sofah lehitkayem. Veshe'einah leshem shamayim, ein sofah lehitkayem.

פרקי אבות: פרק ד - משנה יב

Rabbi el'azar ben shammua omer. Yehi chevod talmidecha chaviv aleicha keshellach, uchevod chaverecha kemora rabbach, umora rabbach kemora shamayim.פרקי אבות: פרק ד - משנה יג

Rabbi yehudah omer. Hevei zahir betalmud, sheshigegat talmud olah zadon. Rabbi shim'on omer. Sheloshah chetarim hem, keter torah vecheter kehunnah vecheter malchut, vecheter shem tov oleh al gabbeihen.

פרקי אבות: פרק ד - משנה יד

Rabbi nehora omer. Hevei goleh limkom torah ve'al tomar shehi tavo achareicha, shechavereicha yekayemuha veyadecha. Ve'el binatecha al tisha'en.

פרקי אבות: פרק ד - משנה טו

Rabbi yanna omer. Ein beyadeinu lo mishalvat haresha'im ve'af lo miyissurei hatzaddikim. Rabbi matya ven charash omer. Hevei makdim bishlom kol adam. Vehevei zanav la'arayot, ve'al tehi rosh lashu'alim.

פרקי אבות: פרק ד - משנה טז

Rabbi ya'akov omer. Ha'olam hazzeh domeh lapperozedor bifnei ha'olam habba. Hatken atzmecha vapperozedor, kedei shettikkanes latteraklin.פרקי אבות: פרק ד - משנה יז

Hu hayah omer. Yafah sha'ah achat bitshuvah uma'asim tovim ba'olam hazzeh, mikkol chayei ha'olam habba. Veyafah sha'ah achat shel korat ruach ba'olam habba, mikkol chayei ha'olam hazzeh.

פרקי אבות: פרק ד - משנה יח

Rabbi shim'on ben el'azar omer. Al teratzeh et chaverecha bish'at ka'aso, ve'al tenachamennu besha'ah shemmeto muttal lefanav, ve'al tish'al lo bish'at nidro, ve'al tishtaddel lir'oto bish'at kalkalato.

פרקי אבות: פרק ד - משנה יט

Shemu'el hakkatan omer. (mshl chd) binfol oyivcha al tismach uvikkashelo al yagel libbecha, pen yir'eh hashem vera be'einav veheshiv me'alav appo.

פרקי אבות: פרק ד - משנה כ

Elisha ben avuyah omer. Hallomed yeled lemah hu domeh, lidyo chetuvah al neyar chadash. Vehallomed zaken lemah hu domeh, lidyo chetuvah al neyar machuk. Rabbi yosei var yehudah ish kefar habbavli omer. Hallomed min hakketannim lemah hu domeh, le'ochel anavim kehot veshoteh yayin miggitto. Vehallomed min hazzekenim lemah hu domeh, le'ochel anavim beshulot veshoteh yayin yashan. Rabbi omer. Al tistakkel bakkankan, ella vammeh sheyesh bo. Yesh kankan chadash malei yashan, veyashan she'afillu chadash ein bo.פרקי אבות: פרק ד - משנה כא

Rabbi el'azar hakkappar omer. Hakkin'ah vehatta'avah vehakkavod motzi'in et ha'adam min ha'olam.

פרקי אבות: פרק ד - משנה כב

Hu hayah omer. Hayillodim lamut, vehammetim lehechayot, vehachayim liddon. Leida lehodia ulehivvada shehu el, hu hayotzer, hu habbore, hu hammevin, hu haddayan, hu ed, hu ba'al din, vehu atid ladun baruch hu, she'ein lefanav lo avlah velo shichchah velo masso fanim velo mikkach shochad, shehakkol shello. Veda shehakkol lefi hacheshbon. Ve'al yavtichacha yitzrecha shehashe'ol beit manos lach, she'al karechacha attah notzar, (ve'al karechacha attah nolad), ve'al karechacha attah chai, ve'al charechacha attah met, ve'al karechacha attah atid litten din vecheshbon lifnei melech malchei hammelachim hakkadosh baruch hu.

פרקי אבות: פרק ה

פרקי אבות: פרק ה - משנה א

Ba'asarah ma'amarot nivra ha'olam. Umah talmud lomar, vahalo vema'amar echad yachol lehibbare'ot, ella lehippara min haresha'im shemme'abbedin et ha'olam shennivra ba'asarah ma'amarot, velitten sachar tov latzaddikim shemmekayemin et ha'olam shennivra ba'asarah ma'amarot.

פרקי אבות: פרק ה - משנה ב

Asarah dorot me'adam ve'ad noach, lehodia kammah erech appayim lefanav, shekkol haddorot hayu mach'isin uva'in ad shehevi aleihem et mei hammabbul. Asarah dorot minnoach ve'ad avraham, lehodia kammah erech appayim lefanav, shekkol haddorot hayu mach'isin uva'in, ad shebba avraham vekibbel ('alav) sechar kullam.פרקי אבות: פרק ה - משנה ג

Asarah nisyonot nitnassah avraham avinu alav hashalom ve'amad bechullam, lehodia kammah chibbato shel avraham avinu alav hashalom.

פרקי אבות: פרק ה - משנה ד

Asarah nissim na'asu la'avoteinu vemitzrayim va'asarah al hayam. Asarah nisyonot nissu avoteinu et hammakom baruch hu vammidbar, shenne'emar (vmdvr d), vaynassu oti zeh eser pe'amim velo shame'u bekoli

פרקי אבות: פרק ה - משנה ה

Asarah nissim na'asv la'avoteinu beveit hammikdash. Lo hippilah ishah mereiach besar hakkodesh, velo hisriach besar hakkodesh me'olam, velo nir'ah zevuv beveit hammitbechayim, velo era keri lechohen gadol beyom hakkippurim, velo chibbu geshamim esh shel atzei hamma'arachah, velo natzechah haruach et ammud he'ashan, velo nimtza fesul ba'omer uvishtei hallechem uvelechem happanim, omedim tzefufim umishtachavim revachim, velo hizzik nachash ve'akrav birushalayim me'olam, velo amar adam lachavero tzar li hammakom she'alin birushalayim.

פרקי אבות: פרק ה - משנה ו

Asarah devarim nivre'u ve'erev shabbat bein hashemashot, ve'ellv hen. Pi ha'aretz, ufi habbe'er, ufi ha'aton, vehakkeshet, vehamman, vehammatteh, vehashamir, vehakketav, vehammichtav, vehalluchot. Veyesh omerim, af hammazzikin, vkvurato shel mosheh, ve'eilo shel avraham avinu. Veyesh omerim, af tzevat vitzvat asuyah.פרקי אבות: פרק ה - משנה ז

Shiv'ah devarim baggolem veshiv'ah bechacham. Chacham eino medabber bifnei mi shehu gadol mimmennu bechochmah uveminyan, ve'eino nichnas letoch divrei chavero, ve'eino nivhal lehashiv, sho'el ka'inyan umeshiv kahalachah, ve'omer al rishon rishon ve'al acharon acharon, ve'al mah shello shama', omer lo shama'ti, umodeh al ha'emet. Vechillufeihen baggolem.

פרקי אבות: פרק ה - משנה ח

Shiv'ah minei fur'aniyot ba'in la'olam al shiv'ah gufei averah. Miktzatan me'asserin umiktzatan einan me'asserin, ra'av shel batzoret ba'ah, miktzatan re'evim umiktzatan seve'im. Gameru shello le'asser, ra'av shel mehumah veshel batzoret ba'ah. Veshello littol et hachallah, ra'av shel kelayah ba'ah. Dever ba la'olam al mitot ha'amurot battorah shello nimseru leveit din, ve'al perot shevi'it. Cherev ba'ah la'olam al innui haddin, ve'al ivvut haddin, ve'al hammorim battorah shello chahalachah.

פרקי אבות: פרק ה - משנה ט

Chayah ra'ah ba'ah la'olam al shevu'at shav, ve'al chillul hashem. Galut ba'ah la'olam al ovedei avodah zarah, ve'al gillui arayot, ve'al shefichut damim, ve'al hashmatat ha'aretz. Be'arba'ah ferakim haddever mitrabbeh. Barevi'it, uvashvi'it uvemotza'ei shevi'it uvemotza'ei hechag shebbechal shanah veshanah. Barevi'it, mippenei ma'sar ani shebbashelishit. Bashevi'it, mippenei ma'sar ani shebbashishit. Uvemotza'ei shevi'it, mippenei ferot shevi'it. Uvemotza'ei hechag shebbechal shanah veshanah, mippenei gezel mattenot aniyim.

פרקי אבות: פרק ה - משנה י

Arba middot ba'adam. Ha'omer shelli shelli veshellecha shellach, zo middah veinonit. Veyesh omerim, zo middat sedom. Shelli shellach veshellecha shelli, am ha'aretz. Shelli shellach veshellecha shellach, chasid. Shelli shelli veshellecha shelli, rasha.פרקי אבות: פרק ה - משנה יא

Arba middot badde'ot. Noach lich'os venoach lirtzot, yatza secharo vehefsedo, kasheh lich'os vekasheh lirtzot, yatza hefsedo bischaro, kasheh lich'os venoach lirtzot chasid. Noach lich'os vekasheh lirtzot rasha.

פרקי אבות: פרק ה - משנה יב

Arba middot battalmidim. Maher lishmoa umaher le'abbed, yatza secharo vehefsedo. Kasheh lishmoa vekasheh le'abbed, yatza hefsedo vischaro. Maher lishmoa vekasheh le'abbed, chacham. Kasheh lishmoa umaher le'abbed, zeh chelek ra.

פרקי אבות: פרק ה - משנה יג

Arba middot benotenei tzedekah. Harotzeh sheyitten velo yittenu acherim, eino ra'ah beshel acherim. Yittenu acherim vehu lo yitten, eino ra'ah veshello. Yitten veyittenu acherim, chasid. Lo yitten velo yittenu acherim, rasha.

פרקי אבות: פרק ה - משנה יד

Arba middot beholechei leveit hammidrash. Holech ve'eino oseh, sechar halichah veyado. Oseh ve'eino holech, sechar ma'aseh veyado. Holech ve'oseh, chasid. Lo holech velo oseh, rasha.פרקי אבות: פרק ה - משנה טו

Arba middot beyoshevim lefenei chachamim. Sefog, umashpech, meshammeret, venafah. Sefog, shehu sofeg et hakkol. Mashpech, shemmachnis bazo umotzi vazo. Meshammeret, shemmotzi'ah et hayayin vekoletet et hashemarim. Venafah, shemmotzi'ah et hakkemach vekoletet et hassolet.

פרקי אבות: פרק ה - משנה טז

Kol ahavah shehi teluyah vedavar, batel davar, betelah ahavah. Veshe'einah teluyah vedavar, einah betelah le'olam. Eizo hi ahavah hatteluyah vedavar, zo ahavat amnon vetamar. Veshe'einah teluyah vedavar, zo ahavat david vihonatan.

פרקי אבות: פרק ה - משנה יז

Kol machaloket shehi leshem shamayim, sofah lehitkayem. Veshe'einah leshem shamayim, ein sofah lehitkayem. Eizo hi machaloket shehi leshem shamayim, zo machaloket hillel veshamma. Veshe'einah leshem shamayim, zo machaloket korach vechol adato.

פרקי אבות: פרק ה - משנה יח

Kol hamzakkeh et harabbim, ein chet ba al yado. Vechol hammachati et harabbim, ein maspikin beyado la'asot teshuvah. Mosheh zachah vezikkah et harabbim, zechut harabbim talui bo, shenne'emar (dvrm lg), tzidkat h\ asah umishpatav im yisra'el. Yarave'am chata vehecheti et harabbim, chet harabbim talui bo, shenne'emar (m\", tv), al chattovt yarave'am asher chata va'asher hecheti et yisra'el.פרקי אבות: פרק ה - משנה יט

Kol mi sheyesh beyado sheloshah devarim hallalu, mittalmidav shel avraham avinu. Usheloshah devarim acherim, mittalmidav shel bil'am harasha. Ayin tovah, veruach nemuchah, venefesh shefalah, mittalmidav shel avraham avinu. Ayin ra'ah, veruach gevohah, venefesh rechavah, mittalmidav shel bil'am harasha. Mah bein talmidav shel avraham avinu letalmidav shel bil'am harasha. Talmidav shel avraham avinu, ochelin ba'olam hazzeh venochalin ba'olam habba, shenne'emar (mshl ch), lehanchil ohavai yesh, ve'otzeroteihem amalle. Aval talmidav shel bil'am harasha yoreshin geihinnam veyoredin liv'er shachat, shenne'emar (t'hlm nh), ve'attah elohim toridem liv'er shachat, anshei damim umirmah lo yechetzu yemeihem, va'ani evtach bach.

פרקי אבות: פרק ה - משנה כ

Yehudah ven teima omer. Hevei az kannamer, vekal kannesher, veratz katzevi, vegibbor ka'ari la'asot retzon avicha shebbashamayim. Hu hayah omer, az panim legeihinnam, vvoshet panim legan eden. Yehi ratzon millefaneicha hashem eloheinu shettivneh irecha bimherah veyameinu veten chelkenu betoratecha.

פרקי אבות: פרק ה - משנה כא

Hu hayah omer. Ben chamesh shanim lammikra, ben eser lammishnah, ben shelosh esreh lammitzvot, ben chamesh esreh lattalmud, ben shemoneh esreh lachuppah, bn esrim lirdof, ben sheloshim lakkoach, ben arba'im labbinah, ben chamishim la'etzah, ben shishim laziknah, ben shiv'im lasseivah, ben shemonim laggevurah, ben tish'im lashuach, ben me'ah ke'illu met ve'avar uvatel min ha'olam.

פרקי אבות: פרק ה - משנה כב

Ben bag bag omer. Hafach bah vahafach bah, decholla vah. Vvah techezei, vesiv uveleh vah, uminnah la tezua', she'ein lecha middah tovah heimennah.פרקי אבות: פרק ה - משנה כג

Ben hei hei omer, lefum tza'ara agra.

פרקי אבות: פרק ו

פרקי אבות: פרק ו - משנה א

Shanu chachamim bilshon hammishnah, baruch shebbachar bahem uvemishnatam.

Rabbi me'ir omer. Kol ha'osek battorah lishmah, zocheh lidvarim harbeh, velo od ella shekkol ha'olam kullo keda hu lo, nikra rea', ahuv, ohev et hammakom, ohev et habberiyot, mesammeach et hammakom, mesammeach et habberiyot, umalbashto anavah veyir'ah, umachsharto lihyot tzaddik chasid yashar vene'eman, umerachakto min hachet, umekaravto lidei zechut, venehenin mimmennu etzah vetushiyah binah ugevurah, shenne'emar (mshl ch d). \"li etzah vetushiyah ani vinah li gevurah\", venotenet lo malchut umemshalah vechikkur din, umegallin lo razei torah, vena'aseh kema'yan hammitgabber uchenahar she'eino posek, vehoveh tzanu ve'erech ruach, umochel al elbono, umegaddalto umeromamto al kol hamma'asim.

פרקי אבות: פרק ו - משנה ב

Amar rabbi yehoshua ben levi, bechol yom vayom bat kol yotzet mehar chorev umachrezet ve'omeret oy lahem labberiyot me'elbonah shel torah shekkol mi she'eino osek battorah nikra nazuf, shenne'emar nezem zahav be'af chazir ishah yafah vesarat ta'am, ve'omer vehalluchot ma'aseh elohim hemmah vehammichtav michtav elohim hu charut al halluchot, al tikra charut ella cherut, she'ein lecha ben chorin ella mi she'osek betalmud torah, vechol mi she'osek betalmud torah harei zeh mit'alleh, shenne'emar umimmattanah nachali'el uminnachali'el bamot.

פרקי אבות: פרק ו - משנה ג

Halomed mechavero perek echad o halachah echat o pasuk echad o dibbur echad o afilu ot echat, tzarich linhag bo kavod, shekken matzinu bedavid melech yisra'el, shello lamad me'achitofel ella shenei devarim bilvad, kera'o rabbo allufo umeyudda'o, shenne'emar ve'attah enosh ke'erki allufi umeyudda'i, vahalo devarim kal vachomer, umah david melech yisra'el shello lamad me'achitofel ella shenei devarim bilvad kera'o rabbo allufo umeyudda'o, hallomed mechavero perek echad o halachah echat o pasuk echad o dibbur echad o afilu ot echat al achat kammah vechammah shetzarich linhag bo kavod, ve'ein kavod ella torah, shenne'emar kavod chachamim yinchalu utemimim yinchalu tov, ve'ein tov ella torah shenne'emar ki lekach tov natatti lachem torati al ta'azovu.פרקי אבות: פרק ו - משנה ד

Kach hi darkah shel torah, pat bammelach tochel, umayim bammesurah tishteh, ve'al ha'aretz tishan, vechayei tza'ar tichyeh, uvattorah attah amel, im attah oseh ken ashreicha vetov lach, ashreicha ba'olam hazzeh vetov lach la'olam habba.

פרקי אבות: פרק ו - משנה ה

Al tevakkesh gedullah le'atzmecha, ve'al tachmod kavod, yoter millimmudecha aseh, ve'al tit'avveh leshulchanam shel sarim, sheshulchanecha gadol mishulchanam vechitrecha gadol mikkitram, vene'eman hu ba'al melachtecha sheyeshallem lecha sechar pe'ullatecha.

פרקי אבות: פרק ו - משנה ו

Gedolah torah yoter min hakkehunnah umin hammalchut, shehammalchut nikneit bishloshim ma'alot, vehakkehunnah be'esrim ve'arba', vehattorah nikneit be'arba'im ushemoneh devarim, ve'elu hen. Betalmud, bishmi'at ha'ozen, ba'arichat sefatayim, bevinat hallev, be'eimah, beyir'ah, ba'anavah, besimchah, betohorah, beshimmush chachamim, bedikduk chaverim, befilpul hattalmidim, beyishuv, bemikra, bemishnah, bemi'ut sechorah, bemi'ut derech eretz, bemi'ut ta'anug, bemi'ut shenah, bemi'ut sichah, bemi'ut sechok, be'erech appayim, belev tov, be'emunat chachamim, bekabbalat hayissorin, hammakkir et mekomo, vehassameach bechelko, veha'oseh seyag lidvarav, ve'eino machazik tovah le'atzmo, ahuv, ohev et hammakom, ohev et habberiyot, ohev et hatzedakot, ohev et hammeisharim, ohev et hattochachot, umitrachek min hakkavod, velo megis libbo betalmudo, ve'eino sameach behora'ah, nosei ve'ol im chavero, umachri'o lechaf zechut, uma'amido al ha'emet, uma'amido al hashalom, umityashev libbo betalmudo, sho'el umeshiv shomea umosif, hallomed al menat lelammed vehallomed al menat la'asot, hammachkim et rabbo, vehamchavven et shemu'ato, veha'omer davar beshem omero, ha lamadta kol ha'omer davar beshem omero mevi ge'ullah la'olam, shenne'emar vattomer ester lammelech beshem maredechai.

פרקי אבות: פרק ו - משנה ז

Gedolah torah shehi notenet chayim le'oseiha ba'olam hazzeh uva'olam habba, shenne'emar ki chayim hem lemotze'eihem ulechal besaro marpe, ve'omer, rif'ut tehi lesharecha veshikkui le'atzmoteicha, ve'omer, etz chayim hi lammachazikim bah vetomecheiha me'ushar, ve'omer, ki livyat chen hem leroshecha va'anakim legargeroteicha, ve'omer, titten leroshecha livyat chen ateret tif'eret temaggeneka, ve'omer, ki vi yirbu yameicha veyosifu lecha shenot chayim, ve'omer, orech yamim biminah bismo'olah osher vechavod, ve'omer ki orech yamim ushenot chayim veshalom yosifu lach ve'omer, deracheiha darchei no'am vechol netivoteiha shalom.פרקי אבות: פרק ו - משנה ח

Rabbi shim'on ben yehudah mishum rabbi shim'on ben yocha'i omer. Hannoy vehakkoach veha'osher vehakkavod vehachachemah vehazziknah vehasseivah vehabbanim na'eh latzaddikim vena'eh la'olam, shenne'emar ateret tif'eret seivah bederech tzedakah timmatze, ve'omer, ateret zekenim benei banim vetif'eret banim avotam, ve'omer tif'eret bachurim kocham vahadar zekenim seivah, ve'omer, vechaferah hallevanah uvoshah hachammah ki malach h\ tzeva'ot behar tziyon uvirushalayim veneged zekenav kavod. Rabbi shim'on ben menasya omer. Ellu sheva middot shemmanu chachamim latzaddikim, kullam nitkayemu berabbi uvevanav.

פרקי אבות: פרק ו - משנה ט

Amar rabbi yosei ben kisma. Pa'am achat hayiti mehallech badderech upaga bi adam echad, venatan li shalom, vehechezarti lo shalom, amar li, rabbi me'eizeh makom attah, amarti lo, me'ir gedolah shel chachamim veshel soferim ani, amar li, rabbi retzonecha shettadur immanu bimkomenu va'ani etten lecha elef alafim dinrei zahav va'avanim tovot umargaliyot, amarti lo im attah noten li kol kesef vezahav va'avanim tovot umargaliyot shebba'olam, eini dar ella bimkom torah, vechen katuv besefer tehillim al yedei david melech yisra'el, tov li torat picha me'alfei zahav vachasef, velo od, ella shebbish'at petirato shel adam ein melavin lo le'adam lo chesef velo zahav velo avanim tovot umargaliyot, ella torah uma'asim tovim bilvad, shenne'emar, behit'hallechcha tancheh otach beshachebecha tishmor aleicha vahakitzota hi tesichecha, behit'hallechcha tancheh otach, ba'olam hazzeh, beshachebecha tishmor aleicha, bakkaver, vahakitzota hi tesichecha, la'olam habba, ve'omer, li hakkesef veli hazzahav ne'um Hachem tzeva'ot.

פרקי אבות: פרק ו - משנה י

Chamishah kinyanim kanah lo hakkadosh baruch hu ba'olamo, ve'ellu hen, torah kinyan echad, shamayim va'aretz kinyan echad, avraham kinyan echad, yisra'el kinyan echad, beit hammikdash kinyan echad. Torah minnayin, dichtiv, Hachem kanani reshit darko kedem mif'alav me'az, shamayim va'aretz minnayin dichtiv koh amar Hachem hashamayim kis'i veha'aretz hadom raglai ei zeh vayit asher tivnu li ve'ei zeh makom menuchati, ve'omer, mah rabbu ma'aseicha Hachem kullam bechochmah asita male'ah ha'aretz kinyanecha. Avraham minnayin, dichtiv vayvarechehu vayomar baruch avram le'el elyon koneh shamayim va'aretz. Yisra'el minnayin, dichtiv, ad ya'avor ammecha Hachem ad ya'avor am zu kanita, ve'omer likdoshim asher ba'aretz hemmah ve'addirei kol cheftzi vam, beit hammikdash minnayin, dichtiv, machon leshivtecha pa'alta Hachem mikkedash adonai konenu yadeicha, ve'omer vayvi'em el gevul kodsho har zeh kanetah yemino.

פרקי אבות: פרק ו - משנה יא

Kol mah shebbara hakkadosh baruch hu ba'olamo, lo vera'o ella lichvodo, shenne'emar, kol hannikra vishmi velichvodi berativ yetzartiv af asitiv, ve'omer Hachem yimloch le'olam va'ed.אחרי קריאת פרקי אבות

Rabbi chananya ben akashya omer, ratzah hakkadosh baruch hu lezakkot et yisra'el, lefichach hirbah lahem torah umitzvot, shenne'emar Hachem chafetz lema'an tzidko yagdil torah veya'dir.