קריאת תהילים משותפת POUR LA PROTECTION DE LA NECHAMA DE TOUS LES NIFTARIM NON ENCORE ENTERRES


Entre le Moment ou l’âme quitte le corps et le moment ou le corps est mis en terre, la Néchama est soumise à différentes pressions des forces contraires (je ne rentre pas dans les détails mai ce moment est plus que pénible) et il est de coutume d'ailleurs de ne jamais laisser un corps sans au moins une personne présente qui récite des Tehilim. Les psaumes, puissance absolue du Roi David, ont aussi le pouvoir de protéger la Néchama de tous les nuisibles. C'est pour la personne une grande satisfaction. Bien malgré nous, tout le monde n'a pas la chance d'avoir des gens qui savent et/ou qui vont lire des Téhilim pour la protection de leur âme jusqu'à qu'ils soient enterrés. C'est pourquoi nous lançons cette Chaine de Téhilim et invitons chacun d'entre nous à participer car quoi de plus beau que s'occuper de l'autre. Olam Hessed Yibané. Merci
חפש לי פרק אחרסיימתי לקרוא את הפרקסטטיסטיקה :
  • מספר ספרים פתוחים:
  • מספר הספרים שנקראו במלואם: 0
  • מספר פרקים שנקראו:
  • מספר פרקים פתוחים בקריאה זו:


לינק לכניסה והפצה:
https://tehilim-online.co.il/lectureContinue?code=6ae07ba90a0294cc0bca3bc53f118911
  1. הפיצו את הקישור באמצעות המייל, ווטסאפ, פייסבוק וכדומה.
  2. כל אדם שיכנס לקישור זה, יקבל באופן אוטומטי פרק אחר בספר.
  3. כל אחד יכול לקרוא מספר רב של פרקים לפי רצונו.
כך תושלם קריאת ספר תהילים כולו (אפילו מספר פעמים) בזמן קצר ובשיתוף הרבים לרפואת יקיריכם.