תהילים - סגולות

תהילים א

לאשה שמפלת נפלים

תהילים ב

סערה בים

תהילים ג

לכאב ראש

תהילים ד

לעשות תשובה

תהילים ה

למנוע רוח רעה

תהילים ו

לחולי עיניים

תהילים ז

להבריח שונאים

תהילים ח

למצוא חן

תהילים ט

לנער חולה

תהילים י

שיש לו שונאיםתהילים יא

לאבד האויבים

תהילים יב

שלא יחלש

תהילים יג

להנצל ממיתה משונה

תהילים יד

להינצל מפחד

תהילים טו

להמית שד

תהילים טז

לפרסם הגנב

תהילים יז

לאומרו בדרך

תהילים יח

להינצל ממלכים

תהילים יט

לקבלת חכמה

תהילים כ

לדיןתהילים כא

לילך לפני שלטון

תהילים כב

לכל צער

תהילים כג

לשאלת חלום

תהילים כד

להינצל משטף מים

תהילים כה

לכל עקא

תהילים כו

לכל צרה וסכנה

תהילים כז

חיות רעות

תהילים כח

לתפלה

תהילים כט

למי שיש לו רוח רעה

תהילים ל

לכל דבר רעתהילים לא

להסיר עין הרע

תהילים לב

לבקשת רחמים

תהילים לג

אשה שבניה מתים

תהילים לד

לילך בדרך

תהילים לה

אם קמו עליך מריבים

תהילים לו

לכלות רשעים

תהילים לז

לשיכור

תהילים לח

אם יעץ עליך דבר רע

תהילים לט

למתענה

תהילים מ

למי שיש לו רוח רעהתהילים מא

בטלוהו מאומנותו

תהילים מב

לבנין הבית

תהילים מג

לבנין הבית

תהילים מד

להינצל מיד אויב

תהילים מה

מי שיש לו אשה רעה

תהילים מו

שונא לאשתו

תהילים מז

לשוב בתשובה

תהילים מח

שיפחדו ממך

תהילים מט

קדחת

תהילים נ

להינצל מליסטיםתהילים נא

לטמא הזנות

תהילים נב

להסיר מלשון הרע

תהילים נג

לפחד אויב

תהילים נד

להינקם מאויביו

תהילים נה

לכל דבר

תהילים נו

לנאסר בכלי ברזל

תהילים נז

להצלחה

תהילים נח

לכלב רע

תהילים נט

נגד עצת היצר

תהילים ס

לילך למלחמהתהילים סא

אם ירא לשבת בבית

תהילים סב

לאחר מנחה וערבית

תהילים סג

להצליח במסחר

תהילים סד

לעבור בנהר

תהילים סה

כדי לקבל משהוא ממישהוא

תהילים סו

למי שיש לו רוח

תהילים סז

נגד קדחת

תהילים סח

לרוח בישא

תהילים סט

לחמדן וזנאי

תהילים ע

לילך למלחמהתהילים עא

למצוא חן

תהילים עב

למצוא חן וחסד

תהילים עג

להינצל מפחד

תהילים עד

שיש לו שונאים

תהילים עה

להשפילה

תהילים עו

להינצל מאש וממים

תהילים עז

שלא תפול ביום צרה

תהילים עח

לחן וחסד בעיני המלכות

תהילים עט

להכניע שונאים

תהילים פ

לבטל עבודתהתהילים פא

לבטל עבודתה

תהילים פב

להצליח בשליחותך

תהילים פג

לילך למלחמה

תהילים פד

לרזה גופו מרוב חולי

תהילים פה

לשמח חבר

תהילים פו

למי שיש לו רוח רעה

תהילים פז

להושיע את העיר

תהילים פח

להושיע את העיר

תהילים פט

למאבד איבריו

תהילים צ

להינצל מאריהתהילים צא

נגד רוח רעה

תהילים צב

לראות ניסים גדולים

תהילים צג

לנצח בעל דין

תהילים צד

אם מעיק עליך

תהילים צה

שלא יכשילוהו בעירו

תהילים צו

לשמח משפחתו

תהילים צז

לשמח משפחתו

תהילים צח

לשלום עם חבירו

תהילים צט

להיות חסיד

תהילים ק

לנצח אויביותהילים קא

נגד רוח רעה

תהילים קב

לאשה עקרה

תהילים קג

לאשה עקרה

תהילים קד

להרחיק המזיקים מעליו

תהילים קה

לקדחת הרביעית

תהילים קו

לקדחת השלישית

תהילים קז

קדחת

תהילים קח

הצלחה

תהילים קט

אם מעיק עליך

תהילים קי

שישלימו לךתהילים קיא

שירבו לך אוהבים

תהילים קיב

להתגבר בגבורותיו

תהילים קיג

לבטל עבודתה

תהילים קיד

להצליח במסחר

תהילים קטו

להתווכח עמהם

תהילים קטז

להנצל ממיתה משונה

תהילים קיז

מי שהלשינוהו חנם

תהילים קיח

ליתן מענה

תהילים קיט

לפחד אויב

תהילים קכ

לשלום עם חבירותהילים קכא

לצאת בלילה יחידי

תהילים קכב

לילך אצל אדם גדול

תהילים קכג

לעבד שברח

תהילים קכד

לעבור בספינה

תהילים קכה

לנצח אויביו

תהילים קכו

מי שמתו ילדיה

תהילים קכז

לתינוק שנולד

תהילים קכח

לאשה מעוברת

תהילים קכט

לדבר מצוה

תהילים קל

לעבור בספינהתהילים קלא

להשפילה

תהילים קלב

לפרוץ בשבועות

תהילים קלג

לקיים אהבת אהובים

תהילים קלד

להגיד קודם הלימוד

תהילים קלה

למי שיש לו מחשבת ע"ז

תהילים קלו

להודות על הזדונות

תהילים קלז

שישלימו לך

תהילים קלח

להשפילה

תהילים קלט

להחזרת אהבה בן איש ואשתו

תהילים קמ

נגד השנאה בזוגתהילים קמא

לכאב לב

תהילים קמב

חולי השוקיים

תהילים קמג

חולי הזרוע

תהילים קמד

שבירת היד

תהילים קמה

להינצל מפחד

תהילים קמו

למכת חרב

תהילים קמז

לנשיכת נחש

תהילים קמח

נגד שריפה

תהילים קמט

שלא תרבה שריפה

תהילים קנ

להלל לקב"ה על כל פעולותיו